กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละไม สุวรรณปาล
ครู คศ.3

นางสาวกมลรุจี วุ่นซิ้ว
ครูผู้ช่วย