กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศตวรรษ เลยกระโทก
ครู คศ.1