กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอิศรา ผิวปลั่ง
ครูอัตราจ้าง

นางศรีประภา พลอยวิเลิศ
ครูอัตราจ้าง