พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
-สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Basd Managemen:SBM)/PDCA และอื่น ๆ
-สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(Child Center)และมีการบูรณาการ
-สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและต่อเนื่อง
-สถานศึกษาพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอเหมาะสม
-นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
-นักเรียน มีสุขภาพอนามัยที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของกระทรวง สาธารณสุข
-สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สถานศึกษาจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์
  • สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีการที่หลากหลาย
  • โรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการวางแผน การใช้เทคโนโลยี สามารถให้บริการข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • สถานศึกษาพอเพียง
  • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ)
  • นักเรียนทุกคนได้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด อบายมุข การถูกรังแก ทะเลาะวิวาท และสื่อลามกอนาจารที่ไม่เหมาะสม
  • สถานศึกษาจัด ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
  • สนับสนุน ส่งเสริมนโยบายของทางราชการ หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ชุมชน ให้มีส่วนในการจัดการศึกษา