วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
                 ไหว้งามตามวัย  แต่งกายสะอาด