ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ภาพรวมของโรงเรียน
 
ความเป็นมา
          ที่ตั้ง  ขนาดของโรงเรียน        โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา    ตั้งอยู่เลขที่  19   หมู่ที่   3  ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  อยู่ห่างจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์ประมาณ  8  กิโลเมตร  อยู่ใกล้เคียงกับวัดสาขลา  อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตวัดสาขลาที่ชาวสาขลานาเกลือเคารพนับถือ    มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระปรางค์วัดสาขลา  ซึ่งเป็นพระปรางค์เอียงและเก่าแก่มาก   โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา มีพื้นที่  5  ไร่  1 งาน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดปี   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดต่อสถานีตำรวจภูธรสาขลา
          ทิศใต้             ติดต่อวัดสาขลา
          ทิศตะวันออก     ติดต่อคลองสาขลา
          ทิศตะวันตก      ติดต่อวัดสาขลา
 
  ประวัติของโรงเรียน
          โรงเรียนวัดสาขลา ( ประชาอุทิศ )    เดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาล  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2458  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสาขลาเป็นสถานที่ทำการสอน  ต่อมาในปี พ.ศ.2462ได้สร้างอาคารแบบ  ป.1   ขนาด  24 ´ 8 เมตร    หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์    ขุนทำนุกสาขลา( ไปล่  สุวรรณปาล )   กำนันตำบลสาขลา และประชาชน    ได้ร่วมกันสร้างขึ้นสิ้นเงินค่าก่อสร้าง2,465 บาท  โดยในวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2470  ทางราชการได้ยุบเลิกโรงเรียนรัฐบาลตำบลนี้และเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  โดยมี นายขันธ์  อมะลัษเฐียร เป็นครูใหญ่
          ต่อมามีนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้น พระครูนารถ ผลัดรื่น เจ้าอาวาสวัดสาขลาได้แนะนำ  นางสาวสำเภา  หลักเพชร์    ชาวบ้านตำบลนาเกลือ      สร้างอาคารเรียนตามแบบอาคารเดิมอีก จำนวน  1  หลัง   ชื่อ  “ เรือนสำเภาหลักเพชร์ ”  สิ้นค่าก่อสร้าง 1,750 บาท
          พ.ศ. 2485   นายขันธ์  อมะลัษเฐียร  ครูใหญ่ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ นายเปี๊ยน  ผลัดรื่น  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ติดต่อพระครูเฉลิม  สุขวัณโณ เจ้าอาวาสวัดสาขลา ขยายสนามออกไปทางทิศตะวันตก    และเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงได้ติดต่อกับ  นายกัน  สุวรรณปาล  กำนันตำบลนาเกลือ  ช่วยหาเงินสมทบสร้างอาคารเรียนสิ้นค่าก่อสร้างจำนวนเงิน  111,108.54 บาท  ชื่อ      “  เรือนประชาอุทิศ ”
          ในปี  พ.ศ.  2499   ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมสามัญ 
  ชื่อว่า  “  โรงเรียนเมืองสมุทรปราการ ”ทำการสอนตั้งแต่ชั้น   มัธยมปีที่ 1  ถึงมัธยมปีที่ 3อยู่ในความรับผิดชอบของครูใหญ่คนเดียวกัน    “ โรงเรียนวัดสาขลา (ประชาอุทิศ )” หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วได้งบประมาณและการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างอาคารเรียน  โรงฝึกงาน  บ้านพักครูและส้วม
          พ.ศ.2504 เนื่องจากสถานที่เรียนไม่เพียงพอทางโรงเรียนได้ติดต่อ  น.ส.บุญธรรม บุญทู้ ให้สร้างอาคารแบบ ป.2 พิเศษ    เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น  ชื่อ “ เรือนบุญธรรม  บุญทู้ อุทิศ ” สิ้นเงินทั้งสิ้น  109,000 บาท
          พ.ศ. 2509  นางหยาด  กิจแก้ว ได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง  เป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ขนาด 8.50 เมตร ´ 28.00 เมตร แบ่งเป็น 6 ห้องชื่อ “เรือนอู๋ หยาด กิจแก้ว อุทิศ”  สิ้นค่าก่อสร้าง    140,830 บาท
          พ.ศ.2512  นายเปี๊ยน  ผลัดรื่น ครูใหญ่ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุทางราชการ  แต่งตั้งนายบุญส่ง พลอยขาว  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้มีการจัดงาน มุทิตาหรรษาขึ้นผลจากการจัดงานได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆให้แก่โรงเรียนคือ   สร้างรั้ว  เสาธง   และสนามคอนกรีต
          ได้รับงบประมาณ 350,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนสูงหลังคามุงกระเบื้อง
 6 ห้องเรียน ( อาคาร 5 )  ชั้นล่างเทพื้นคอนกรีต
          พ.ศ. 2514    นายบุญส่ง  พลอยขาว      ได้รับคำสั่งไปรักษาการหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
          1  ตุลาคม  2514 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายกมล  พิมพรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ได้งบประมาณจำนวน 240,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน (อาคาร 6)
          1  ตุลาคม  2517  นายกมล  พิมพรัตน์  ย้ายไปโรงเรียนวัดใหญ่      ทางราชการได้แต่งตั้งนายชำนาญ  เรืองจำเนียร   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
-ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง   และต่อเติมอาคารชั้นล่าง
          30  มกราคม  2519     นายชำนาญ  เรืองจำเนียร  ได้รับคำสั่งไปรักษาการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการศึกษา  สมุทรปราการ ทางราชการแต่งตั้ง นายประพันธ์  ผลัดรื่นผู้ช่วยครูใหญ่  รักษาราชการแทน     ได้มีการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของโรงเรียนในหลายด้าน ตามโครงการที่ได้ปฏิบัติไปแล้วคือ  จัดตั้งคณะกรรมการศึกษา ถมสนาม  สร้างบ้านพักครู 2 หลังรื้อย้ายปรับปรุงอาคาร   เทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง    ต่อเติมอาคารชั้นล่าง      จัดทำประปาโรงเรียน   สร้างโรงอาหาร   และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้
          ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการประกวดโรงเรียนประถม ศึกษาระดับจังหวัด  ประเภทนักเรียนสูงกว่า  300 คน   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2520
          ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดโรงเรียนชุมชน  พ.ศ. 2521
          1  เมษายน  2522  นายประพันธ์  ผลัดรื่น ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง     ครูใหญ่โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  และทางราชการได้แต่งตั้ง   นายประยูร  เผื่อนด้วง   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึง วันที่ 1  ธันวาคม   2522    ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้ นายประพันธ์  ผลัดรื่น    กลับมารักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในช่วงนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาหลายรายการคือ   ได้รื้อย้ายโรงฝึกงาน   จัดทำโป๊ะท่าเรือของโรงเรียน รื้อย้ายบ้านพักครู  ถมทรายและเทพื้น  คสล.   ชั้นล่างอาคารแบบ  017  สร้างศาลาประชาคม   จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวัดสาขลาประชาอุทิศ  จัดสร้างถังน้ำ  ฝ. 33  และ ฝ. 33  พิเศษ    ได้รับมอบเครื่องดนตรี   สร้างบ้านพักภารโรง  รื้อย้ายปรับปรุงโรงฝึกงานเดิม จัดทำโต๊ะอาหาร  ถมทรายสนามหน้าโรงเรียน  สร้างศาลาทรงไทย 3 หลัง  จัดระบบเสียงตามสาย สร้างเรือนเพาะชำ  สนามวอลเลย์บอล    ส้วมแบบ  สปช.     และสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน (ผู้บริจาค นายเปี๊ยน  นางสงบ  ผลัดรื่น) นอกจากนี้โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆมากมาย ดังนี้
          1.ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2522
          2.รางวัลระดับดีเด่นในการประกวดโรงเรียนสะอาด  พ.ศ. 2523
          3.ได้รับรางวัลที่3ในการประกวดดนตรีนักเรียนประถมศึกษา  ในงานนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี พ.ศ 2542
          5  มีนาคม  2525   นายประพันธ์  ผลัดรื่น    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
          4.  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น   ของกลุ่มโรงเรียนนาเกลือ   สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ
               โรงเรียนครบรอบ 72  ปี วันสถาปนาโรงเรียน  คณะกรรมการศึกษา  คณะครู  ศิษย์เก่าผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดงาน  ในวันที่  10  ตุลาคม  2530   มีรายได้สมทบทุนมูลนิธิ โรงเรียนวัดสาขลา ( ประชาอุทิศ )    และในการนี้ได้ทำพิธีเปิดป้ายศาลาประชาคม    ตำบลนาเกลือด้วย
          พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษา ประชาชนร่วมบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตก
เป็นเงิน  80,000 บาท
          15   สิงหาคม  2532   นายประพันธ์  ผลัดรื่น    ย้ายไปดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยทาราม  กรุงเทพมหานคร    นายสำราญ   เพียรพานิช    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย    ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  และได้พัฒนางานดังนี้    ถมสนามโรงเรียน   สร้างโรงอาหาร   ทำสนามคอนกรีต   ทาสีอาคารเรียน  2  หลัง       ทำพื้นห้องสมุด( งบ ส.ส. นายแพทย์วัลลภ  ยังตรง )30  กันยายน   2537   นายสำราญ  เพียรพานิช    เกษียณอายุราชการ    นางสาววรีวรรณ  สิงห์ทอง   ( ปัจจุบันเป็น นางวรีวรรณ  นาคอ่อน )    อาจารย์ใหญ่โรงเรียน คลองหลวงศุภนัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อ วันที่  3  ตุลาคม   2537
          5  ธันวาคม  2537  นายณรงค์  รอดเปีย   และนายเสน่ห์  ผลอินทร์  ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 16 เมตร  และ 20 เมตร  จำนวน  2 สาย มอบให้เป็นทางเดินเท้าในโรงเรียน
          31  ธันวาคม   2537    คณะครู    กรรมการศึกษา   ประชาชน    บริจาคดินถมบริเวณ  ที่มีน้ำท่วมขัง  เป็นเงิน  25,000 บาท
          1  มกราคม  2538   จัดทำถนนคอนกรีตขนาดกว้าง  2 เมตร  ยาว  20 เมตร เป็นทางเดินเชื่อมโยงไปโรงอาหาร  เป็นเงิน  10,000 บาท  ( งบบริจาค )
          3  มกราคม  2538   เจ้าอาวาสวัดสาขลา   มอบตู้ทำน้ำเย็นจำนวน  2 เครื่อง    และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  เป็นเงิน  10,000 บาท
          พฤษภาคม   2538  จัดทำบอร์ดกระดาษชานอ้อยและซ่อมกระจกเป็นเงิน  20,000 บาท
          มิถุนายน   2538  ได้รับจัดสรรงบประมาณถมบ่อหน้าโรงเรียน งบ ส.ส. วัฒนา อัศวเหม
เป็นเงิน  108,000  บาท
          กรกฎาคม   2538     ได้รับจัดสรรงบประมาณสนามคอนกรีต    ขนาดกว้าง  15  เมตร ยาว  20 เมตร    สูง 0.50 เมตร   จากสภาตำบลเป็นเงิน  250,000  บาท
          สิงหาคม   2538     ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ทำพื้นไม้รางลิ้น  ห้องพักครู    ห้องวิชาการ
ห้องพัสดุ  งบ  ส.ส. นายแพทย์วัลลภ  ยังตรง  เป็นเงิน  170,000  บาท
          28   ตุลาคม   2538     คณะครู    กรรมการศึกษา   ประชาชน     ร่วมรื้อถอนอาคาร 
บุญธรรม บุญทู้  เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  พื้นฐานไม่มั่นคงเนื่องจากพื้นใต้ถุนอาคาร มีสภาพเป็นบ่อน้ำขังตลอดปี และมีอายุการใช้งานมากกกว่า  30  ปี
 
          สิงหาคม 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 29.00 เมตร    สูง 0.05 เมตร  งบ ส.ส. นายแพทย์วัลลภ  ยังตรง  เป็นเงิน  190,000  บาท
          มีนาคม  -  พฤษภาคม   2540   ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา   และได้รับงบประมาณจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและโรงเรียนปฏิรูปดังนี้
  • งบจัดซื้อวัสดุ  98,770  บาท
  • งบบริจาคจากมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาเป็นค่าจ้างช่างรับเหมา 400,000  บาท
  • งบบริจาคจาก คุณชุลี  หลักเพ็ชร      เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมห้องสหกรณ์-โรงเรียน   และห้องการงานพื้นฐานอาชีพ  เป็นเงิน  10,000  บาท
           -   งบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 45,540บาท งบครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์365,400  บาท
  • งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  และงบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 329,950  บาท
  • งบซ่อมแซมเสาอาคารเรียน  20,000  บาท
          กรกฎาคม   2540   ได้จัดสรรงบประมาณติดตั้งน้ำประปาชนบท  เป็นเงิน 18,548 บาท
สิงหาคม     2540    ได้รับบริจาคจัดทำเสาธง จากคุณป้าคำฝอย  ริมปิรังษี เป็นเงิน 60,000  บาท
สิงหาคม     2540    ได้รับจัดสรรงบประมาณ     จัดทำสนามคอนกรีต ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
 ยาว  29.00     เมตร   สูง 0.05 เมตร   งบสภาตำบลเป็นเงิน  300,000  บาท
          พฤศจิกายน 2540  รื้อสะพานไม้เชื่อมอาคารที่ชำรุด และจัดสร้างใหม่ (งบประมาณ 10,000  บาท )   กุมภาพันธ์     2541  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา  ได้รับอนุมัติจาก  กค. กำหนดตำแหน่งผู้บริหารเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนและตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน(เฉพาะตัว)
พฤษภาคม   2541 ทุบรั้วโรงเรียนเดิม 2 ด้าน จัดสร้างรั้วคอนกรีตใหม่ ( งบบริจาค 300,000  บาท )
ตุลาคม   2542 คุณป้าสวาท สินธุสะอาด บริจาคเงิน 300,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อู๋-หยาด กิจแก้ว โดยการดีดยกพื้นให้สูงขึ้นพร้อมทาสี
16 มีนาคม 2543  นางวรีวรรณ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคลองหลวง สปอ.เมืองสมุทรปราการ
17 มีนาคม 2543  นายโกศล  อ่อนสัมพันธ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
11 พฤษภาคม 2543  ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
23 ธันวาคม 2543 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู- ภารโรงจัดงานรำลึก  85 ปี โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ได้เงิน 78,754 บาท นำไปปรับปรุงโรงอาหารโดยการปูตัวหนอน12 สิงหาคม 2544 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือถมดิน หน้าอาคารเรียนอู๋-หยาด เป็นเงิน 300,000 บาท
20 มกราคม 2547 สำนักงานประปาชนบทตำบลนาเกลือปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด เป็นเงิน 10,200 บาท
3 มีนาคม 2547 กองทุนหมู่บ้านสาขลา หมู่ 3 ก่อสร้างก๊อกน้ำ เป็นเงิน 10,000 บาท
30 เมษายน 2548 จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 70,000 บาท
5 มิถุนายน 2548 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 603/29 เป็นเงิน 230,000 บาท
พฤศจิกายน 2549 ประปาชนบทตำบลนาเกลือปรับปรุงสนามเด็กเล่น
          1  พฤศจิกายน  2550  นายธีรพลโพธิ์เมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมอญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
          มีนาคม   2552  ได้รับงบประมาณ  859,000  บาท ปรับปรุงโรงอาหารโดยการถมทรายเทพื้นคอนกรีต
29  ธันวาคม  2552  นายกำจัด  สุวรรณปาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
6  มกราคม  2553  พระปลัดสันทาน ธมฺสนฺทโน  เจ้าอาวาสวัดสาขลา  มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน  50 ทุน
29 มีนาคม 2553  ทาสีอาคารเรียนเรือนอู๋หยาด  กิจแก้ว  โดยผู้ปกครอง ชุมชน ด้วยเงินบริจาค เป็นเงิน 50,000 บาท
12  มิถุนายน  2553 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงิน 1,780,000  บาท
9 มิถุนายน 2554  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ร่วมกันรื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ก  หลังที่ 2
12 สิงหาคม  2553  นางสาวชมัยพร  อมะลัษเฐียร  มอบอุปกรณ์เครื่องเล่น  เป็นเงิน  120,000  บาท         28 กรกฎาคม 2554  สส. ประชา  ประสพดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสมุทรปราการ จัดสรรงบประมาณ 350,000  บาท  ปรับปรุงห้องอนุบาล  2 ห้องเรียน
15 กันยายน 2554  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ก่อสร้างสนามกีฬา เป็นเงิน 1,358,700 บาท โดยบริษัทเวลท็อป  คอฟเวอร์เรจ  จำกัด
22 ธันวาคม 2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซ่อมแซมสนาม เป็นเงิน 3,246,500  บาท  โดยบริษัทศรีพัฒนกิจ  จำกัด
6  มกราคม  2554  พระปลัดสันทาน ธมฺสนฺทโน  เจ้าอาวาสวัดสาขลา  มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน  82 ทุน
31 มีนาคม 2555  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประชาอุทิศ  ด้วยเงินงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 906,500 บาท  และเงินจากการทอดผ้าป่า 1,780,000 บาท  โดยคุณพิชิต  จักหงส์สุวรรณ ดำเนินการก่อสร้าง
6 พฤศจิกายน  2555  คุณสมัคร  เทียนสุวรรณ  มอบเงินปรับปรุงซ่อมและพัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 100,000  บาท
6  มกราคม  2556  พระปลัดสันทาน ธมฺสนฺทโน  เจ้าอาวาสวัดสาขลา  มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน  90 ทุน
13  กุมภาพันธ์ 2556  ได้รับสื่อการเรียนการสอน E-leaning  เฉลิมพระเกียรติ เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
3 เมษายน 2556  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ก่อสร้างรั้วโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 369,300 บาท และงบดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 363,300 บาท  รวมเป็นเงิน 752,600 บาท
19 พฤษภาคม 2556  กำนันดำเนิน กำนันจรินทร์ แสงงาม และคณะทอดผ้าป่าปรับปรุงสนามหน้าเสาธง เนื่องจากน้ำท่วมขัง เป็นจำนวนเงิน 2500,000 บาท
22 พฤษภาคม 2556  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอู๋หยาด กิจแก้ว  เป็นจำนวนเงิน 120,308,17 บาท                                                 
11  กรกฎาคม  2556  ได้รับการคัดเลือกและผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
27 สิงหาคม 2556  ตกแต่งภายในห้องประชุม เป็นจำนวนเงิน 79,661.50 บาท
6 มกราคม 2557  พระปลัดสันทาน ธมมฺสนฺทโน  เจ้าอาวาสวัดสาขลา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นจำนวน 148 ทุน ๆ ละ 500 บาท
23 สิงหาคม 2557 จัดงานสถาปนา 100 ปี โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงินจำนวน 855,594 บาท
15 ธันวาคม 2557 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน เป็นเงิน 7,623,000 บาท
6 มกราคม 2558 พระปลัดสันทาน ธมฺมสนฺทโน เจ้าอาวาสวัดสาขลา มอบทุนการศึกษา 156 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท
12 พฤษภาคม 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนชุมชนวัดสาขลาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2557
11 ธันวาคม 2558  ได้รับงบบริจาคจากชุมชนสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวนเงิน  150,0000 บาท ปีงบประมาณ 2558
20 มิถุนายน 2559  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 จำนวนเงิน 7,623,000 บาท  ปีงบประมาณ 2558
24 เมษายน 2561  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรั้ว มาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) จำนวน 83 เมตร เป็นจำนวนเงิน 276,700  บาท
23 พฤษภาคม 2561 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องส้วม อาคาร สพฐ.4 ( ห้องส้วม 4 ที่นั่ง ) จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 389,000 บาท
27 พฤศจิกายน 2561 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน อู๋ หยาด เป็นจำนวนเงิน 3,590,000 บาท