ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด สุวรรณปาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :