O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
1. แบบ สขร 1 ประจำเดือนมกราคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.88 KB
2. แบบ สขร 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.2 KB
3 แบบ สขร 1 ประจำเดือนมีนาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.18 KB
4. แบบ สขร 1 ประจำเดือนเมษายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.45 KB
5. แบบ สขร 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.73 KB
6. แบบ สขร 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.38 KB
7. แบบ สขร 1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.58 KB
8. แบบ สขร 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.11 KB
9.แบบ สขร 1 ประจำเดือนกันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.18 KB
10.แบบ สขร 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.57 KB
11. แบบ สขร 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.49 KB
12.แบบ สขร 1 ประจำเดือนธันวาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.9 KB