O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.91 KB
O22 ดีดอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.22 KB
O22 บ้านพักครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.8 KB
O22 รั้วมาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.93 KB
O22 ส้วมสพฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.4 KB