O3 อำนาจหน้าที่
ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ ของโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่
ของโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๑)     พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕

    ๒)     พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการสถานศึกษา)มาตรา   ๓๙ (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารถานศึกษา)                                                                              

    ๓)    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ออกตาม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)๔)   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.๓๙ วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ ๒๕๔๒)

    ๔)   ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ พรบ.บริหาร ศธ.)

     ๕)   กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖

     ๖)   ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

O3 อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB